ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden CJ Photography – fotograaf : Caroline Julien

Voorwaarden geldig vanaf 01/12/2020

Info, Prijsoffertes & Boekingen

1. Alle communicatie omtrent info, prijsoffertes en boekingen verloopt via email.

2.Prijsoffertes blijven geldig voor een periode van 3 weken, tenzij anders is overeengekomen.

3.Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb, portfolio, sociale media,  eigen gebruik, drukwerk en andere…. Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie. De klant/het model wordt hier wel voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto’s niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.

4.Bij commerciële reportages heeft de fotograaf het recht om de foto’s op te nemen in haar portfolio.

De fotosessie

1.De fotosessies vinden plaats in een samen afgesproken omgeving.

2.De fotograaf is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard, vóór, tijdens of na de fotosessie. 

3.De fotograaf zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen tijdens de bestaande omstandigheden.

4.De fotograaf heeft het recht om de opdracht ten allen tijde stop te zetten om redenen als plotse weersverandering, onvoorzien/onverwacht gedrag van dier of mens. 

Aanlevering van de digitale bestanden

1. De fotograaf beslist welke foto’s naar haar normen best geschikt zijn voor nabewerking in haar stijl en komen in een on-line album te staan, beveiligd met een paswoord.

2.Afhankelijk van het gekozen pakket dat wordt aangeboden, geeft de klant de nummers van de bestanden door aan de fotograaf van de foto’s die hij verkiest.

3.De fotograaf bewerkt deze foto’s in een stijl die haar eigen is.

4.De klant ontvangt de gekozen, bewerkte digitale bestanden via WeTransfer :  in lage resolutie met logo voor gebruik op sociale media ( wet van de copyright )  

5.De klant kan geen aanspraak maken op RAW/NEF bestanden of onbewerkte Jpeg bestanden. Deze worden NIET aangeleverd. 

6.De fotograaf zal de goederen binnen de maand afleveren, maar deze tijdspanne is niet bindend. (met uitzondering van commerciële opdrachten) 

8. De Foto bestanden en fotoafdrukken mogen enkel gebruikt worden voor particuliere doeleinden. Voor commerciële doeleinden gelden andere tarieven. In dit geval moet dit gecommuniceerd worden met de fotograaf minstens twee weken voor aanvang van de fotosessie.

9.De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken door een andere leverancier geleverd dan door de fotograaf is aanbevolen. (geldend voor fotosessies genomen voor 2020 of onder andere geldende redenen aangeleverde hoge resolutie bestanden TFCD )

Aanlevering van de digitale bestanden aan derde partijen zoals pers, magazines.. 

1.Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het croppen, aanpassen, uitsnijden in welke vorm dan ook, is ten allen tijde ten strengste verboden tenzij schriftlelijk overeen gekomen. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Men is, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden voor de aangeleverde foto bestanden.

2. De fotobestanden mogen éénmalig gebruikt worden ter illustratie voor artikels, interviews… etc. zoals overeengekomen

3. De fotobestanden mogen niet gebruikt worden voor verdere commerciële doeleinden.

3.Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf gelden de tarieven van SOFAM

4. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Annulatie

1.Prijsoffertes worden enkel per mail doorgeven en zijn 3 weken geldig. 

2.Betaling dient per bankoverschrijving te gebeuren, uiterlijk 5 werkdagen voor de fotosessie, op rekening nummer IBAN BE……………

3.De fotograaf behoudt het recht om ten allen tijden de prijzen aan te passen. Bij boeking telt het tarief dat geldig is op dat moment.

1.De fotograaf heeft het recht om ten allen tijde de fotosessie te annuleren omwille van ziekte, slechte weer of onverwachte omstandigheden. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak worden vastgelegd.

2. Indien de klant , zonder geldige reden, niet komt opdagen tijdens zijn afspraak, heeft de fotograaf het recht tot aanrekenen van 100% van de geboekte fotosessie.  

3. Bij annulering door de klant 2 dagen voor aanvang van de fotosessie, wordt een annuleringsvergoeding van 50% aangerekend. Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt de fotosessie te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd. 

Auteursrecht

1.Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb, portfolio, sociale media,  eigen gebruik, drukwerk en andere…. Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie. De klant/het model wordt hier wel voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht. Indien de klant uitdrukkelijk wenst om bepaalde foto’s niet gepubliceerd te zien, kan dit overlegd worden voor de aanvang van de fotosessie.

2.Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het croppen, aanpassen, uitsnijden in welke vorm dan ook, waarbij het copyright logo wordt verwijderd, is ten allen tijde ten strengste verboden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander.

3.Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf gelden de tarieven van SOFAM

4. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Klachten 

Bezwaren of betwistingen over de uitvoering  worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de datum van inzage van de fotobestanden.  Elke betwisting dient bij aangetekend schrijven gemeld te worden : hierna volgt er een nieuwe afspraak voor een fotosessie om alsnog het gewenste resultaat te bekomen.

Bezwaren of betwistingen over de afrekening worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de factuur datum.

De klant blijft na bezwaren of betwistingen nog steeds onderhevig aan de betalingsverplichting. Het is onder geen enkel beding mogelijk om het volledig bedrag terug te eisen of een vergoeding te vragen van de fotograaf.

Website

Alle teksten, foto’s of afbeeldingen in deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van Caroline Julien. 

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke inbreuk kan leiden tot vervolging.  

Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van deze website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

Foto’s genomen door CJ Photography/Caroline Julien mogen gebruikt worden op uw website, mits voorafgaandelijke toestemming en bronvermelding .

Voor vragen of informatie kan U mij e-mailen d.m.v. de contactknop op de website.